Política de privacitat a les Xarxes Oficials

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ a la xarxa social
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara endavant RDLOPD) FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.
2. Dades de menors d’edat o incapaços
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ. FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.
3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer
L’usuari queda informat que FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ, amb domicili social en PARC TECNOLÓGIC DEL VALLÉS. C/ ARTESANS, 12. 08290 CERDANYOLA (BARCELONA), ESPANYA, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.
4. Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ amb la finalitat d’oferir-li informació de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ i altres usuaris i establir comunicació amb tercers. Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establert en la present política. L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals. A través d’aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma. L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers. FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.
5. Identificació dels destinataris respecte dels quals FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.
6. Altres tercers prestadors de serveis
FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ
adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a els qui a través d’hiperenllaços FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ remitin als usuaris adherits a la present pàgina oficial.
7. Qualitat de les dades
FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ en la mateixa.
8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades
FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ
informa a l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ amb domicili social en PARC TECNOLÓGIC DEL VALLÉS. C/ ARTESANS, 12. 08290 CERDANYOLA (BARCELONA), ESPANYA o aquella que li substitueixi i es comuniqui en el Registre General de Protecció de Dades. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar a FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ a la xarxa social, amb la finalitat d’identificar-ho inequívocament.
9. Una altra informació d’interès
FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat. L’usuari pot contactar amb FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte: FUNDACIÓ RICARDO FISAS NATURA BISSÉ 
Domicili: PARC TECNOLÓGIC DEL VALLÉS. C/ ARTESANS, 12. 08290 CERDANYOLA (BARCELONA), ESPANYA
Email: info@fundacionricardofisas.org
Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.